Forum

Oficjalne forum wsparcia Narodowej Ligi Esportowej. Jest to miejsce do ustalania meczów, kontaktu z Administracją oraz ogólnej dyskusji.

Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Regulamin serwisu R6S.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SERWISU R6S.PL

§ 1
Przedmiot i zakres regulacji

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu R6S.pl.
 2. Regulamin wydany został na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 3. Regulamin określa w szczególności zakres i rodzaj świadczonych przez Serwis Usług, wymagania techniczne niezbędne w celu prawidłowego użytkowania Serwisu, sposoby użytkowania Serwisu, regulacje dotyczące praw własności intelektualnej.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, identyfikacja wizualna, oprogramowanie oraz baza danych, a także poszczególne elementy słowne i graficzne Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom przez AllToDo podlegają ochronie prawnej.

§ 2
Definicje

Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

 1. „Organizacja esportowa” – Organizacja esportowa to jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną w dowolnej formie, realizująca cele i zadania w zakresie sportów elektronicznych. W organizacji esportowej, występować może upoważniona przez nią osoba w tym m.in. manager drużyny,
 2. „Drużyna bez organizacji” – Drużynę bez organizacji stanowią niezrzeszeni zawodnicy,
 3. „Uczestnik” – Uczestnikami Polskiej Ligi Esportowej są Organizacje Esportowe bądź Drużyny bez organizacji, których zawodnicy biorą udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Esportowej. Każdy z zawodników drużyny jest uczestnikiem rozgrywek, włącznie z zawodnikami rezerwowymi. Każdy uczestnik może przynależeć maksymalnie do jednej drużyny w danym momencie,,
 4. „AllToDo” – podmiot będący właścicielem Serwisu, Bartosz Micyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą All To Do Bartosz Micyk, z siedzibą w Charsznicy (32-250), posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6591507891, REGON 122681994,
 5. „Nick (pseudonim)” – Uczestnicy muszą używać nicków, które zostały wcześniej podane Organizatorowi. Nie mogą one być w żaden sposób obraźliwe, wulgarne (więcej informacji w pkt 10 regulaminu) itp. Każda chęć zmiany nicku musi być zgłoszona wcześniej organizatorowi, który zaakceptuje lub odrzuci zmianę (punkt 5.6.). Nick nie może pozostawiać wątpliwości, co do tożsamości publicznej gracza.,
 6. „Gość” – osoba przeglądająca treści Serwisu, nieposiadająca Konta, bądź nie będąca do niego w danym czasie zalogowana,
 7. „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez AllToDo pod indywidualnym loginem konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie,
 8. „Publiczna tożsamość gracza” – Za publiczną tożsamość gracza uznaje się tą, którą posługuje się w mediach społecznościowych m.in. na serwisie społecznościowym Facebook, Twitter.,
 9. „Usługa” – każda z usług świadczona w Serwisu przez Administratora drogą elektroniczną na
  podstawie niniejszego Regulaminu, w tym:
  a) Newsletter – polegający na wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika porad, artykułów i innych informacji na temat przedmiotu działalności Serwisu;
  b) Treść – teksty, grafiki, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Administratora,
  c) Komentarze – teksty, grafiki, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu Użytkowników, umieszczane pod daną Treścią,
  d) Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach Serwisu w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa),
  e) Informacje handlowe – polegająca na udostępnieniu informacji, ofert i ogłoszeń o działalności, usługach i produktach oferowanych przez Administratora lub jego partnerów gospodarczych,
 10. „Rejestracja” – procedura zakładania Konta przez Użytkownika,
 11. „Serwis” – serwis internetowy R6S.pl, zamieszczony pod adresem internetowym http://www.r6s.pl,
 12. „Treści” – wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności treści pisemne, graficzne, multimedialne, oprogramowanie, a także oceny i komentarze,
 13. „Usługi Serwisu” – usługi świadczone przez AllToDo przy pomocy Serwisu na rzecz Użytkowników,
 14. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu, będąc zalogowaną na swoim Koncie,
 15. „Zweryfikowany Użytkownik” – Użytkownik, który przeszedł opisaną w Regulaminie procedurę weryfikacji.

§ 3
Użytkowanie Serwisu

 1. Serwis może być użytkowany przez Gości i Użytkowników.
 2. Goście mają dostęp jedynie do niektórych bazowych i pasywnych funkcjonalności Serwisu i mogą jedynie przeglądać Serwis bez możliwości publikowania jakichkolwiek innych Treści.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. AllToDo zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu oraz zakazu dostarczania przez lub do Serwisu Treści:
  a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  b) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszających w jakikolwiek inny sposób obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, w szczególności zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków i innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe,
  c) zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojans”, „keyllogers”, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,|
  d) powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM),
  e) innych o bezprawnym charakterze.
 6. AllToDo usuwa z Serwisu Treści sprzeczne z prawem i Regulaminem.
 7. Goście związani są postanowieniami Regulaminu w zakresie funkcjonalności Serwisu dla nich przeznaczonych.
 8. Jeżeli Gość nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps), oraz przeglądarki internetowej (zalecane Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome – umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies).
 2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. W celu Rejestracji przyszły Użytkownik musi posiadać indywidualne, aktywne konto e-mail bądź też konto na portalu Facebook.
 4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług Serwisu i Usług Użytkowników, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 5. AllToDo dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w pełnej funkcjonalności w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji. Przerwy w świadczeniu Usług Serwisu z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą stanowić uzasadnienia dla negatywnej oceny wykonania przez AllToDo zobowiązań wynikających z Umowy.
 6. AllToDo nie dokonuje przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik jest obowiązany uczynić to we własnym zakresie, korzystając w szczególności z narzędzi zamieszczonych w Serwisie („FAQ”, „Help” oraz „Take a tour”, itd.)

§ 5
Rejestracja

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie
 2. Podczas procesu Rejestracji osoba podaje w szczególności adres e-mail i hasło stanowiące narzędzia, za pomocą których będzie ona mogła uzyskiwać dostęp do swojego Konta.
 3. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna, która zgodnie z jej prawem ojczystym posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W razie, gdy zdolność do czynności prawnych tej osoby jest ograniczona, do dokonania Rejestracji niezbędna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa właściwego dla danej osoby.
 4. Użytkownikiem może też być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Rejestracji dokonują osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu zgodnie z umową, statutem lub innymi dokumentem, rządzącym danym podmiotem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dokonując Rejestracji, dana osoba oświadcza, że spełnia wymogi, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia nieprawdziwego oświadczenia w tym zakresie.
 7. W toku Rejestracji Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z AllToDo oraz do przekazywania[o2] im materiałów na temat innych usług świadczonych przez AllToDo.
 8. W celu dokonania Rejestracji należy w sposób zgodny z prawdą wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego i podać swój aktualny, prawdziwy i ważny adres e-mail.
 9. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy go wysłać, klikając odpowiednią opcję.
 10. AllToDo może uzależnić Rejestrację od przedłożenia przez Użytkownika dokumentów uwiarygodniających podane w jej toku przez Użytkownika informacje, w szczególności kopii dowodu tożsamości, pisemnej zgody na zawarcie Umowy lub, w przypadku przedsiębiorców, zaświadczenia z właściwego rejestru lub innego potwierdzenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 11. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio jeżeli w trakcie trwania Umowy AllToDo poweźmie wątpliwości co do tożsamości osoby Użytkownika. W braku przedstawienia odpowiednich dokumentów AllToDo może zawiesić Użytkownika a nawet zlikwidować jego Konto rozwiązując Umowę.
 12. Rejestracja może nastąpić także poprzez połączenie konta na portalu Facebook z Serwisem przy pomocy usługi Facebook Connect. W sytuacji takiej postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki usługi Facebook Connect.
 13. Rejestracja zostaje dokonana z momentem potwierdzenia rejestracji przez dokonanie za pośrednictwem Serwisu opłaty rejestracyjnej w wysokości wskazanej w Cenniku.

§ 6
Zawarcie Umowy

 1. Po zakończeniu Rejestracji, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywujący Konto.
 2. Z chwilą aktywacji konta dochodzi do zawarcia Umowy .
 3. W przypadku Rejestracji z wykorzystaniem usługi Facebook Connect, Użytkownik zostaje automatycznie, zalogowany.
 4. Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, składając AllToDo stosowne oświadczenie na piśmie, chyba że rozpocznie użytkowanie Serwisu poprzez pierwsze zalogowanie się do swojego Konta po zawarciu Umowy.

§ 7
Konto

 1. Założenie i prowadzenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu adresu e-mail i hasła lub poprzez wykorzystanie funkcji Facebook Connect będąc zalogowanym w portalu Facebook.
 3. W razie skorzystania z usługi Facebook Connect Konto stanowi subkonto konta Użytkownika w portalu Facebook i do jego prawidłowego działania niezbędne jest zalogowanie w portalu Facebook.
 4. W razie skasowania konta na portalu Facebook Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w ramach usługi Facebook Connect. Użytkownik będzie mógł zachować Konto a Serwis, na jego prośbę i w zgodzie z zamieszczoną w Serwisie procedurą, wygeneruje mu odpowiednie hasło dostępowe.
 5. Konto nie może być przekazane innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody AllToDo.
 6. W razie umożliwienia przez Użytkownika dostępu do jego Konta osobom trzecim, zwłaszcza poprzez udostępnienie adresu e-mail i hasła do Konta lub nienależyte zabezpieczenia adresu e-mail i hasła przed dostępem osób trzecich, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne.
 7. W razie śmierci lub utraty bytu prawnego Użytkownika, jego następcy prawni winni są zawiadomić AllToDo o zaistniałej sytuacji. Konto ulega usunięciu, jednakże następcom prawnym na ich umotywowany wniosek (wraz z dowodem istnienia następstwa prawnego) mogą zostać przekazane dane Konta, w szczególności adres email i hasło w celu samodzielnego zlikwidowania Konta.

§ 8
Dane osobowe

 1. AllToDo szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzaniem ich danych osobowych w zakresie wykonania Umowy.
 3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności Serwisu dostępna tutaj.

§ 9
Użytkownicy Serwisu

 1. Każda osoba, która dokona Rejestracji staje się Użytkownikiem.
 2. Użytkownik, po dokonaniu Rejestracji, może stworzyć swój profil, podając dodatkowe dane i umieszczając Treści.
 3. Profil może również powstać poprzez pobranie danych z portalu Facebook, w ramach usługi Facebook Connect. Użytkownik może połączyć swój profil w Serwisie z profilem w portalu Facebook.

§ 10
Usługi Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swoich danych w celach reklamowych i marketingowych.
 2. Serwis zapewnia Użytkownikom korzystanie ze wszystkich swoich funkcjonalności dostępnych dla danej kategorii Użytkowników w dacie jego użytkowania.
 3. Serwis oferuje Użytkownikom w szczególności następujące usługi:
  a) zapewnienie miejsca w Serwisie w celu publikowania przez Użytkowników Treści,
  b) zapewnienie narzędzi pozwalających na tworzenie własnych profili w Serwisie,

§ 11
Zobowiązania Użytkowników

 1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu
 2. Użytkownicy zobowiązują się do podania pełnych i prawdziwych danych podczas Rejestracji oraz dokonywania niezwłocznych ich aktualizacji w razie zaistnienia zmian w tym zakresie.
 3. Doręczenia oświadczeń wiedzy i woli na podane przez Użytkowników dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail) korzysta z domniemania skuteczności.
 4. Użytkownicy zawierają umowy pomiędzy sobą poza Serwisem, a Serwis ani AllToDo nie odpowiadają za ich treść ani za wykonanie takich umów przez Użytkowników.
 5. W razie uzyskania przychodów w oparciu o działania przy pomocy Serwisu każdy Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich należności publicznoprawnych z tego tytułu, w szczególności z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług lub podatku od czynności cywilnoprawnych lub ich odpowiedników wedle prawa właściwego.

§ 16
Odpowiedzialność AllToDo

 1. AllToDo ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy, w szczególności za świadczenie Usług Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, o ile jego działanie jest w tym zakresie zawinione i ma charakter umyślny.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza AllToDo ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty i nie obejmuje utraconych korzyści.
 3. AllToDo nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne zachowania Użytkowników podejmowane przy użyciu Serwisu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. AllToDo nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie umów pomiędzy Użytkownikami.

§ 17
Zmiana regulaminu

 1. AllToDo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie 2.
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 3, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Użytkownika zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące.

§ 18
Prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, co nie narusza jakichkolwiek uprawnień Użytkowników, będących konsumentami wynikających z prawa dla nich w tym zakresie właściwego.
 2. Wyłącza się stosowanie wiedeńskiej konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów.
 3. Wszelkie spory wynikające z Umów rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby AllToDo, co nie narusza uprawnień Użytkowników będących konsumentami wynikających z prawa dla nich w tym zakresie właściwego do wytoczenia powództwa przeciwko AllToDo przed innym właściwym miejscowo Sądem.

§ 19
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi całość Umowy i zastępuje wszelkie ustalenia pomiędzy stronami.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie w każdym czasie i może być utrwalany i kopiowany przez Użytkowników bez jakichkolwiek ograniczeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy Prawo telekomunikacyjne.